برگزاری دومین دوره مصاحبه شایستگی محور جهت انتخاب متقاضیان ورود به مخزن استعدادهای کارشناسان شرکت مخابرات ایران

اخبار
بدون دیدگاه

پست های مرتبط

No results found

فهرست