راهکارهای رسا برای شرکت‌های حوزه سنجش و ارزیابی

از آنجا که این موسسه ماموریت خود را تقویت رویکرد فنی به حوزه سنجش و ارزیابی در کشور می‌داند بخش اصلی خدمات خود را خدمات زیر ساختی برای شرکت‌های فعال در حوزه سنجش و ارزیابی و سازمان‌هایی که دارای فرایند داخلی سنجش و ارزیابی هستند تعریف کرده است. این موارد عبارتند از:

فهرست