ارزیابی شایستگی‌های نیروی انسانی از طریق آزمون، مصاحبه و شبیه سازی در کشور ما امری نسبتاً معمول است. اما ارزیابی شایستگی محور فرد با توجه به تحقیق و بررسی سوابق کاری به صورت ساختاریافته اجرا نمی‌شود. شاید علت اصلی استفاده نکردن از چارچوب‌های استاندارد برای بهره برداری از روایت‌های متعدد همکاران فرد مورد ارزیابی باشد.

موسسه رسا با تهیه چارچوب‌ها و ابزارهای استاندارد فرایند‌هایی برای ارزیابی شایستگی‌های افراد از طریق انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق افراد مورد ارزیابی در سطوح مختلف طراحی کرده است. این سطوح عبارتند از:

  • مدیران ارشد ملی، مدیران ارشد سازمانی، مدیران میانی و پایه

برای ارزیابی شایستگی‌ها و سبک مدیریتی مدیران در سطوح مختلف با ۶ تا ۱۸ نفر از افراد دارای شناخت از ایشان مصاحبه‌های مفصلی انجام می‌شود. روایت‌های افراد در مورد عملکرد مدیران در موقعیت‌های مختلف تجزیه و تحلیل می‌شود. و در چارچوب‌های استاندارد بین المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

  • افراد متقاضی ورود جذب در سازمان‌ها

نگرانی سازمان‌ها در این سطح معمولاً در زمینه شخصیت و توانایی اجتماعی افراد، نحوه عملکرد و تعامل ایشان در محیط‌های کاری سابق می‌باشد. در این فرایند نیز با ۶ تا ۱۲ نفر از همکاران سابق، مدیران و دوستان افراد مصاحبه صورت می‌گیرد. تجزیه و تحلیل این مصاحبه‌ها صرفاً مبتنی بر موقعیت‌هایی خواهد بود که منابع تحقیق با ذکر جزییات به آنها اشاره می‌کنند. همچنین پرسشنامه‌های استانداردی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را به صورت کمی نیز ارائه نمایند. در نهایت ارزیابی دقیقی از انگیزه‌ها، شخصیت و توانایی اجتماعی افراد مورد ارزیابی ارائه خواهد شد. تا اطمینان قابل توجهی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در استخدام همکاران جدید به دست آید.

انجام مصاحبه ساختار یافته
اجرای آزمون‌ انطباق شغل و شاغل
فهرست