در مصاحبه شایستگی محور با ارزیابی اقداماتی که فرد در موقعیت‌های گذشته خود تجربه کرده است و تطبیق آنها با نشانگر‌های استاندارد توسط ارزیاب آموزش دیده، شایستگی‌های فرد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در مصاحبه شایستگی محور چارچوب سوالات ارزیاب مشخص است و ارزیاب نمی‌تواند چارچوب سوالات را مبتنی بر بداهه و ذوق خود طراحی کند لذا ارزیابی شایستگی‌ها با دقت و عدالت بسیار بالایی انجام می‌شود.

در هر مصاحبه با مدت زمان حدودی یک ساعت به صورت استاندارد ۶ شایستگی رفتاری را می‌توان ارزیابی نمود. و هر تیم ارزیابی در طول یک روز ۸ نفر را می‌توانند مصاحبه کنند.

مدل شایستگی که در مصاحبه ‌های شایستگی محور موسسه رسا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به ازای هر شایستگی نشانگر‌های دقیقی برای آنها احصاء شده است شامل شایستگی‌های زیر می‌باشد:

برگزاری کانون ارزیابی و توسعه
انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق
فهرست