شایستگی‌های رفتاری به سختی در افراد تغییر می‌کند و پیش‌بینی کننده بسیار خوبی برای عملکرد بالاتر از سطح متوسط در افراد است در عین حال سنجش شایستگی رفتاری پیچیده‌تر از سایر ابعاد است. شبیه سازی موقعیت‌های واقعی بهترین روشی است که در اغلب سازمان‌های پیشرو در حوزه منابع انسانی با عنوان «کانون ارزیابی و توسعه» (assessment & development center) استفاده می‌شود.

در کانون ارزیابی و توسعه طی یک روز افراد با تمرین‌هایی استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این تمرین‌ها موقعیت‌های مختلف که کارکنان به صورت روزمره با آن سر و کار دارند شبیه سازی می‌شود. «مذاکره با کارمندان و مشتریان»، «مشارکت و تصمیم گیری در جلسات»، «ارزیابی، تدوین و ارائه گزارش»، «تحلیل مسائل مهم تجاری و اتخاذ تصمیمات مهم» از جمله موقعیت‌هایی است که در این تمرین‌ها شبیه سازی می‌شوند.

شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی موسسه رسا در طول یک روز به صورت استاندارد سه تمرین را در مدت زمان ۸ تا ۱۰ ساعت در حضور ارزیابان حرفه‌ای و آموزش دیده انجام می‌دهند. گفتگوها و تصمیمات به دقت ثبت و تحلیل شده سپس در جلسه‌ی مشترک بین تیم ارزیابی، تحلیل و جمعبندی (wash up) می‌شود.

بازخور توسعه:

نتایج بدست آمده از مصاحبه شایستگی‌محور و یا کانون ارزیابی و توسعه در فاصله زمانی کمتر از دو هفته در جلسه بازخور برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت اختصاصی ارائه می‌گردد، در این جلسه ضعف‌ها و قوت‌های فرد بر اساس مستندات تیم ارزیابی مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد و توسط متخصصان مربی‌گری (couching) راهکارهای توسعه و بهبود این شایستگی‌ها به صورت شفاهی و مکتوب به فرد ارائه می‌گردد.

تمرین‌های مورد استفاده:

تمرین‌های طراحی شده توسط موسسات بزرگ بین المللی که در کانون ارزیابی و توسعه موسسه رسا مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای چهار ویژگی مهم می باشد:

  • طراحی شده بر اساس انتظارات عملکردی متناسب با سطح مشارکت کننده

  • تمرکز بر شایستگی‌های خاص در هر تمرین

  • داشتن تعریف دقیق و نشانگرهای متعدد برای هر شایستگی

  • داشتن دستورالعمل‌های پیچیده و دقیق برای مشارکت کننده، بازیگر و ارزیاب

سطح بندی:

هر یک از تمرین‌های پیشنهادی موسسه رسا متناسب با سطح ارزیابی مورد انتظار طراحی شده اند که متناسب با انتظارات و برنامه کارفرمایان در طراحی کانون ارزیابی و توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سطوح عبارتند از:

  • کارشناس

  • مدیر پایه

  • مدیر میانی

  • مدیر ارشد

مدل شایستگی:

مدل شایستگی که تمرین‌های پیشنهادی موسسه رسا آنها را پوشش می‌دهد و به ازای هر شایستگی نشانگر‌های دقیقی برای آنها احصاء شده است شامل شایستگی‌های زیر می‌باشد:

تامین محتوای توسعه و بهبود شایستگی‌ها
انجام مصاحبه ساختار یافته
فهرست