شایستگی‌های رفتاری به سختی در افراد تغییر می‌کند و پیش‌بینی کننده بسیار خوبی برای عملکرد بالاتر از سطح متوسط در افراد است در عین حال سنجش شایستگی رفتاری پیچیده‌تر از سایر ابعاد است و ابزارهایی که برای ارزیابی آن به کار گرفته می‌شود باید ابزارهایی دقیق و استاندارد باشند. انتخاب تمرین حرفه‌ای در کانون ارزیابی و توسعه یکی از شرایط ضروری برای برگزاری کانون ارزیابی استاندارد است.

تمرین‌های طراحی شده توسط موسسات بزرگ بین المللی برای استفاده کانون ارزیابی و توسعه دارای چهار ویژگی مهم می باشد.

  • طراحی شده بر اساس سطح ارزیابی مورد انتظار

  • تمرکز بر شایستگی‌های خاص در هر تمرین

  • داشتن تعریف دقیق و نشانگرهای متعدد برای هر شایستگی

  • داشتن دستورالعمل‌های دقیق و تفصیلی برای مشارکت کننده، بازیگر و ارزیاب

طراحی تمرین‌های حرفه‌ای کانون ارزیابی و توسعه بر اساس مطالعات گسترده‌ای صورت می‌گیرد و هر کدام از آنها پیش از ارائه بارها مورد آزمایش قرار می‌گیرد و نشانگر‌های هر شایستگی استخراج می‌شود. لذا روایی و پایایی بالایی در پییش بینی شایستگی‌های افراد مورد ارزیابی در کانون دارد. موسسه رسا تا به حال توسط متخصصان حرفه ای منابع انسانی این تمرین‌ها را ترجمه و بومی سازی نموده است و به منظور ارتقاء کیفی کانون‌های ارزیابی که در حال حاضر در کشور برگزار می‌گردد آماده ارائه این تمرین‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌های برگزار کننده کانون ارزیابی و توسعه می‌باشد.

سطح بندی:

هر یک از تمرین‌های پیشنهادی موسسه رسا متناسب با سطح ارزیابی مورد انتظار طراحی شده اند این سطوح عبارتند از:

  • کارشناس

  • مدیر پایه

  • مدیر میانی

  • مدیر ارشد

مدل شایستگی:

مدل شایستگی که تمرین‌های پیشنهادی موسسه رسا آنها را پوشش می‌دهد و به ازای هر شایستگی نشانگر‌های دقیقی برای آنها احصاء شده است شامل شایستگی‌های زیر می‌باشد:

پرورش و تامین ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای
فهرست