ارائه بازخور و ارائه راهکارهای توسعه به شرکت کنندگان در کانون ارزیابی و توسعه و افراد ارزیابی شده در مصاحبه‌های شایستگی محور، یکی از نیازهای مهم سازمان‌ها و افراد می‌باشد. هدایت و مربی‌گری افرادی که مورد ارزیابی شایستگی محور قرار گرفته اند. برای ارتقاء بهره وری آنها مفید و ضروری است، این فرایند باید بر اساس جدیدترین استانداردهای بین‌المللی در حوزه مربی‌گری (couching) انجام شود تا اثرگذاری مطلوب را داشته باشد.

این موسسه آمادگی دارد الگوهای حرفه ای در زمینه بازخور و مربی‌گری را به سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه سنجش و ارزیابی آموزش دهد و محتواهای مناسب را در اختیار آنها قرار دهد.

تامین مدل شایستگی و راهنمای مصاحبه شایستگی محور
برگزاری کانون ارزیابی و توسعه
فهرست