شایستگی‌ها در یک مدل شایستگی حرفه ای دارای تعریف دقیق و نشانگر‌هایی متناسب با سطوح مختلف ارزیابی هستند تا به مصاحبه گران کمک نماید ارزیابی دقیق و مستند از هر شایستگی داشته باشند. بر خلاف مصاحبه‌های سنتی که تنها به خبرگی ارزیاب برای اعتماد به نتایج تکیه می‌شود در مصاحبه شایستگی محور که نشانگر‌ها و سطوح ارزیابی مبنای اصلی ارزیابی می‌باشد تا نتیجه بدست آمده قابل ارزیابی و صحت سنجی بر اساس مستندات ‌باشد.

مدل شایستگی که در مصاحبه ‌های شایستگی محور موسسه رسا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به ازای هر شایستگی نشانگر‌های دقیقی برای آنها احصاء شده است شامل شایستگی‌های زیر می‌باشد:

موسسه رسا آمادگی دارد راهنمای مصاحبه شایستگی محور را در اختیار برگزار کنندگان مصاحبه شغلی در کشور قرار دهد راهنمای مصاحبه شایستگی محور شامل موارد زیر می‌باشد:

  • چارچوب استاندارد سوالات متناسب با سطح مورد ارزیابی

  • تعریف دقیق شایستگی‌ها

  • نشانگر‌های احراز هر شایستگی

  • دستورالعمل اجرای مصاحبه

پرورش و تامین ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای
تامین محتوای توسعه و بهبود شایستگی‌ها
فهرست