ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای باید به اصول حرفه ای ارزیابی شایستگی محور متناسب با جدیدترین استانداردهای بین المللی مسلط و متعهد باشد. شرایط ارزیاب حرفه‌ای از نظر رسا شامل موارد زیر می‌باشد:

  • تسلط به اصول و فرایند‌های سنجش و ارزیابی حرفه ای

  • آشنایی با مفهوم شایستگی، تعریف انواع شایستگی و نشانگر‌های شایستگی‌ها در هر سطح ارزیابی

  • تسلط به چارچوب و اصول طرح سؤال شایستگی محور و هدایت جلسه مصاحبه

  • تسلط به شیوه ثبت استاندارد و گزارش جلسه مصاحبه و ارزیابی

  • تسلط به شیوه احراز نمره و رتبه افراد مورد ارزیابی در مصاحبه یا کانون و جمعبندی ارزیابی

موسسه رسا آیین نامه‌ای مشخص برای تعیین سطح هر یک از ارزیابان خود دارد. افرادی که آموزش‌های فوق را حداقل در ۳۲ ساعت به صورت کارگاهی گذارنده باشند. پس از طی موفق حداقل ۶۰ ساعت کارآموزی به عنوان ارزیاب حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از آن با توجه به میزان مشارکت در فرایند‌های سنجش و ارزیابی، عملکرد آنها با معیارهای دقیق رصد و ارزیابی می‌شود و بر اساس امتیازهایی که کسب می‌کنند رتبه بندی می‌شوند.

این موسسه آمادگی تامین ارزیاب و یا برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب برای سازمان‌ها و شرکت‌های برگزار کننده کانون ارزیابی و توسعه متناسب با جدیدترین استانداردهای بین المللی دارد.

تامین ابزارها و تمرین‌های حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه
تامین مدل شایستگی و راهنمای مصاحبه شایستگی محور
فهرست