برگزاری کانون ارزیابی مدیران در سازمان پزشکی قانونی کشور

اولین مرحله برگزاری کانون ارزیابی مدیران در دو سطح پایه و میانی در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار گردید . در سازمان پزشکی قانونی کشور
کلیک کنید
فهرست