مهمترین تجارب رسا

  1. طراحی و پیاده سازی فرایند مدیریت استعدادها و جانشین پروری در پست‌‌های مدیریتی
  2. طراحی و پیاده سازی فرایند انتصاب و ارتقاء داخلی (نظام اعلان شغلی apply)
  3. ارزیابی و توسعه مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره
  4. برگزاری دوره حرفه‌ای مصاحبه شایستگی محور
  1. طراحی و پیاده سازی فرایند استخدام نیروهای جدید سازمان
  2. برگزاری دوره حرفه‌ای مصاحبه شایستگی محور
  3. مشارکت در اجرای فرایند ارزیابی جهت ارتقاء و انتصاب داخلی
  1. برگزاری دوره حرفه‌ای مصاحبه شایستگی محور
  2. ارزیابی شایستگی‌های مدیران ارشد مبتنی بر مطالعه و بررسی ساختاریافته سوابق (به صورت موردی)
انجام مصاحبه شایستگی محور به منظور استعدادیابی رؤسای شعب
فهرست