رهبری در دنیای پیچیده

توسعه رهبران برای دستیابی عملکرد پایدار

در شرایطی که سازمان‌ها فارغ از رقابتی‌بودن، برای حفظ جایگاهشان باید خود را بازسازی کنند، ما نیاز به پرورش رهبرانی داریم که در خط مقدم تغییر بوده و به چابک‌سازی سازمان‌ کمک کنند. ما برای کمک به توسعه رهبری در سازمان‌ها و یافتن راهکارهایی که نیازهای کسب و کار را پاسخ دهد با سازمان‌ها همکاری می‌کنیم. برنامه‌های توسعه‌ رهبری موسسه رسا از شهرت زیادی برخوردار بوده و می‌تواند ظرفیت رهبری افراد را در سطح فردی، تیمی و سازمانی فعال کرده و دستیابی به عمکلرد پایدار را تسهیل نماید.

تخصص ما

تیم مشاوره‌ای ما در حوزه توسعه، در زمینه توسعه قابلیت‌های فردی و میان فردی رهبران از قبیل انگیزه فردی، هوشیاری عاطفی، تاب‌آوری، برقراری ارتباط، رهبری و مدیریت افراد تخصص دارند. نظریه‌های علمی و مجموعه ابزارهای عملیاتی رسا نیز از رهبران در حوزه‌های مختلف از قبیل تاثیرگذاری بر دیگران و رهبری در دوران تغییر حمایت می‌کنند.

رهبری از درون به بیرون

رویکرد ما در رهبری از درون به بیرون مبتنی بر پژوهش بوده و تجربه خود را پس داده است و می‌تواند به شما در ایجاد تغییر پایدار در سازمان‌ کمک ‌کند. با استفاده از راهکارهای توسعه رهبری تحول‌گرا، به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا با تغییر نگرش‌ مدیران و ایجاد رفتارهایی که باعث دستیابی به عملکرد عالی و پایدار، بهبود روابط، افزایش عجین‌شدگی شغلی و توجه به رفاه کارکنان می‌شود، مناسب‌ترین نتایج را از طریق رهبران خود به دست آورند.

رهبران باید انعطاف‌پذیرتر بوده و با برخورداری از ذهنیت باز، دیگران را توانمند کنند. چگونه؟

چابکی، سازگاری و نوآوری، برای شکوفا شدن نیازمند امنیت روانشناختی است که این امر در یک محیط کاری آرام که کارکنان به جای تمرکز بر خواسته‌های خود و دنبال کردن ترفندهای سیاسی بر خواسته‌های مشتریان متمرکز هستند ممکن می‌شود.

ما رهبرانی را پرورش می‌دهیم که می‌توانند چنین محیط‌هایی را خلق کنند. برنامه‌های توسعه رهبری ما، ابزارهای تشخیصی معتبر در سطح دنیا را با کارگاه‌های تجربی، یادگیری‌های حاصل از مربیگری و یادگیری‌های حین کار ترکیب کرده تا برنامه‌های توسعه‌ای تحول‌گرایانه‌ای را ایجاد نمایند.

خواسته شما هر چه باشد، با استفاده از ابزارهای تشخیصی، تکنولوژی و خبرگی خود متناسب با نیاز شما به آن پاسخ می‌دهیم.

درباره رهبری در سازمان خود بیشتر بدانید

نمونه برنامه توسعه رهبری

فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.