مدیران موسسه

آخرین ترکیب اعضای هیات مدیره موسسه رسا از سال 1396 تاکنون عبارت است از:

محمد مهدی علی شیری

رئیس هیات مدیره

محمد علیزاده

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

امیر آذرفر

عضو هیات مدیره

فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.